MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

RODZINA A PRAWA DZIECKA I ICH OCHRONA 

w 30-lecie przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka 

26 września 2019 r. (czwartek)

Auditorium Maximum UKSW

Aula Roberta Schumana  

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21

Warszawa

NAGRANIE VIDEO KONFERENCJI

Formularz zamknięty.

IDEA KONFERENCJI

Rok 2019 ma szczególne znaczenie dla dyskusji dotyczącej praw dziecka. Dokładnie bowiem trzydzieści lat temu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Trudno przecenić wagę tego dokumentu. Z jednej strony stanowi on nadal odkrywany drogowskaz postępowania w relacjach dorosłych z osobami młodymi. Z drugiej zaś perspektywy jest on cennym materiałem zwracającym uwagą na wagę sfer oraz obszarów gwarantujących dzieciom poszanowanie ich praw, w tym prawa do szczególnej opieki, troski oraz właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu – o czym przypomina Preambuła do Konwencji.


Wkład Polski w powstanie „Konstytucji praw dziecka” – jak bywa określana ww. Konwencja – jest trudny do przecenienia. To bowiem pięć dekad temu, prof. Tadeusz Smyczyński z Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Polskiej Akademii Nauk, jako pierwszy zaczął w przestrzeni międzynarodowej zwracać uwagę na konieczność uchwalenia podobnego dokumentu.


Wskazane tutaj rocznice motywują do stosownego uczczenia powstania Konwencji oraz zatrzymania się nad obecną recepcją tego unikalnego dokumentu. Żyjemy bowiem w czasach wyjątkowych dla wskazanej tematyki. Z jednej strony poszczycić się możemy istnieniem kolejnych instytucji oraz standardów mających na celu ochronę praw osób najmłodszych. Z drugiej jednak perspektywy trudno nie dostrzec istotnych niebezpieczeństw dla dziecięcych uprawnień, w tym zwłaszcza działań mających na celu zminimalizowanie roli rodziców w procesie wychowania młodego pokolenia.


W trakcie naszego spotkania głos zabiorą niekwestionowane autorytety z dziedziny: prawa międzynarodowego, prawa rodzinnego oraz pedagogiki i psychologii. Będą to Eksperci zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wypowiadać się będą również specjaliści, którzy z perspektywy zarówno praktycznej jak i teoretycznej zwrócą uwagę na znaczenie idei praw dziecka oraz na bezcenną rolę rodziców i rodziny, jako podstawowych gwarantów ich realizacji.


Na spotkanie zapraszamy badaczy podejmujących w swojej pracy temat praw i wolności dziecka. Zachęcamy również nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, socjologów oraz prawników i osoby duchowne do udziału we wspomnianym przedsięwzięciu, w trakcie którego chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na rolę nie tylko praw dziecka, ale również rodziny, jako szczególnego miejsca ich ochrony.


GALERIA ZDJĘĆ

PRELEGENCI

(Po kliknięciu w zdjęcie wyświetli się biogram)

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 Adw. Jerzy Kwaśniewski

Prof. Ligia De Jesús Castaldi 

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Prof. Tadeusz Smyczyński

Dr Grégor Puppnick

Dr Tymoteusz Zych

Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski

Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek

Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

Enikő Ujvári

Dr Justyna Melonowska

Ks. prof. Ladislav Csontos SJ

Dr Sławomir Kowalski

Dr hab. Błażej Kmieciak

Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik 

Prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Dr Dragan Dakić

Priscille Kulczyk

Dr Marcin Stębelski

 red. Magdalena Wojtak

Paweł Kwaśniak

Ks. dr hab. Józef Młyński

Prof. US dr hab. Marek Andrzejewski 

PROGRAM KONFERENCJI

GODZ. 8.00ne

EUCHARYSTIA W KOŚCIELE AKADEMICKIM

GODZ. 8.45ne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

GODZ. 9.30ne

POWITANIE GOŚCI, OTWARCIE KONFERENCJI I SŁOWO WPROWADZAJĄCE:

 • Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
 • Przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
 • Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka,
 • Przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,
 • Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
 • Adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.  

GODZ. 10.00 - 12.00ne

SESJA PLENARNA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

moderator: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 • Godz. 9.55 List współtwórcy Konwencji o Prawach Dziecka, Prof. Tadeusz Smyczyński, Instytut Nauk Prawnych PAN; 
 • Godz. 10.00 O zapośredniczeniu praw dziecka w rodzinie, Prof. Marek Andrzejewski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Szczeciński;
 • Godz. 10.15 Najlepszy interes dziecka w międzynarodowych instytucjach i konwencjach, Dr Grégor Puppinck, European Centre For Law and Justice;
 • Godz. 10.30 Prawo dziecka migrującego do zachowania jego tożsamości, dr Sławomir Kowalski, wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, były Konsul RP w Norwegii.

GODZ. 10.45 - 11.00ne

PRZERWA KAWOWA

moderator: dr Tymoteusz Zych

 • Godz. 11:00 Prawa Prenatalne w Konwencji o Prawach Dziecka, Prof. Ligia De Jesús Castaldi, Ave Maria School of Law in Florida;
 • Godz. 11.15 Nowe technologie i koncepcja dobra dziecka z perspektywy prawa międzynarodowego, Dr Dragan Dakić, University of Business Engineering and Management Banja Luka;
 • Godz. 11:30 Skutki transakcji tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogate motherhood), Prof. Piotr Mostowik, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości;
 • Godz. 11:45 Najlepszy interes dziecka – jako zasada interpretacyjna Konwencji o Prawach Dziecka i jej znaczenie dla dziecka i rodziny, Dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

GODZ. 12.00 - 12.10ne

PRZERWA KAWOWA

GODZ. 12.00 - 12.10ne

PRZERWA KAWOWA

GODZ. 12.10 - 13.30ne

PANEL DYSKUSYJNY

RECEPCJA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA W POLSCE – PYTANIA I WYZWANIA

moderator: dr hab. Błażej Kmieciak

PANELIŚCI:

 •  Dr Marcin Stębelski, Uniwersytet Warszawski, prawnik;
 •  Prof. dr hab. Marek Budajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, pedagog społeczny;
 •  Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski, Akademia Polonijna, socjolog rodziny;
 •  Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pedagog;
 •  Dr Justyna Melonowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, filozof, psycholog;
 •  Priscille Kulczyk, European Centre For Law and Justice, prawnik.

GODZ. 13.30 - 14.20ne

PRZERWA OBIADOWA

GODZ. 14.20 - 16.00e

SESJA PANELOWA

SAMORZĄDOWA KARTA PRAW RODZINY I INNE INSTRUMENTY OCHORNY PRAW DZIECKA ORAZ RODZINY

moderator: Paweł Kwaśniak

 • Godz. 14.20 Samorządowa Karta Praw Rodziny - Spojrzenie Wojewody, Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wojewoda Lubelski;
 • Godz. 14.35 Dlaczego potrzebujemy Samorządowej Karty Praw Rodziny?, Dr Tymoteusz Zych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ordo Iuris;
 • Godz. 14.50 Podmiotowość rodziny w samorządzie terytorialnym, Ks. dr hab. Józef Młyński, Wydział Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 
 • Godz. 15.05 Czy rodzice poświęcają wystarczająco dużo czasu swoim dzieciom? – analiza socjologiczna i pedagogiczna,   Ks. prof. Ladislav Csontos SJ, Trnavska Univerzita w Trnave;
 • Godz. 15.20 Praca i życie w harmonii , Enikő Ujvári, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom; 
 • Godz. 15.35 Dziecko w rodzinie. Rodzina pierwszą szkołą człowieczeństwa, Ks. prof. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

GODZ. 15.50 - 16.00e

PODSUMOWANIE KONFERENCJI, Dr Błażej Kmieciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ordo Iuris;

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW;

Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, Katholische Universität Eichstätt-Inglostadt, Niemcy;

Ks. prof. dr hab. Ladislav Csontos SJ, Trnavska Univerzita w Trnave, Słowacja;

Prof. PhDr. Mária Šmidowá, PhD, Trnavska Univerzita w Trnave, Słowacja;

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW;

Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, UKSW;

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Struzik, UKSW;

Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski, Akademia Polonijna

Ks. dr hab. Józef Młyński, UKSW;

Prof. n. med. Władysław Sinkiewicz, UMK;

Prof. nadzw. Ewa Dmoch- Gajzlerska, WUM;

Prof. nadzw. Marek Andrzejewski, US;

Prof. nadzw. Piotr Mostowik, UJ, IWS;

Prof. nadzw. Beata Ecler-Nocoń, UŚ;

Prof. nadzw. Marek Budajczak, UAM;

Dr Tymoteusz Zych, UKSW, Ordo Iuris;

Dr Marcin Olszówka, Uczelnia Łazarskiego, Ordo Iuris;

Dr Błażej Kmieciak, Umed Łódź, Ordo Iuris.

PATRONATY HONOROWE

KONFERENCJA POD HONOROWYM PATRONATEM DELEGATA KEP DS DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ BPA WIESŁAWA LECHOWICZA

KONFERENCJA POD HONOROWYM PATRONATEM REKTORA UKSW
KS. PROF. DR. HAB. STANISŁAWA DZIEKOŃSKIEGO

PATRONATY MEDIALNE

© COPYRIGHT ORDO IURIS 2019. ALL RIGHTS RESERVERD